Profesjonalne oprogramowanie dla przemysłu meblowego


Kompletny program dla fabryk mebli

Wysoka konkurencyjność rynku mebli wymusza na producentach stałe zmiany w oferowanych produktach i sposobie działania firm. Wyczerpują się proste sposoby podnoszenia konkurencyjności, jak obniżanie cen czy obniżanie kosztów pracy. Aby zapewnić sobie przewagę na rynku, niezbędne jest podniesienie jakości, automatyzacji i sprawności procesów od oferty do realizacji. Nadchodzą czasy mebli dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, ale produkowanych tak efektywnie i po takich kosztach jak meble seryjne. Bez jednolitego systemu sterującego całością procesów od sprzedaży do realizacji takie zadanie jest niemożliwe. 
 
 
 
Aranżacja Wnętrz
 
W 3cad evolution projektant ma do dyspozycji bogatą bibliotekę „Otoczenie”, zawierającą wszystkie niezbędne elementy architektury wnętrz (ściany, podłogi sufity, schody, stolarka budowlana, instalacje itp.). Można narysować wnętrze w oparciu o wymiary z inwentaryzacji lub w oparciu o wczytaną do programu dokumentację architektoniczną (DWG, DXF, skany planów). 

 

Wstawianie i Konfigurowanie Mebli

Warianty technologiczne szafek

Projektant/sprzedawca lub przyjmujący zamówienie może zmienić rodzaj okuć i złączy czy rodzaj wykończenia szafek całego projektu albo tylko wskazanej szafki lub jej części. Może to być np. zamiana okuć (np. konfirmaty na mimośrody w szafce końcowej z widocznym bokiem) albo sposób wierceń pod półki (np. raster 32 na pojedyncze lub potrójne) itd. Modyfikacje takie mogą być wymuszane przez decyzję projektanta lub aplikowane automatycznie (program dokonuje modyfikacji szafek gdy zachodzi sytuacja wymagająca takiej zmiany). 

Dekorowanie wnętrz

Projektant ma do dyspozycji bogatą bibliotekę modeli 3d i tekstur przestrzennych (bump). Niezależnie od tego może zaczytać do projektu modele w popularnych formatach 3dStudio, Collada, SketchUp jako pliki lub bezpośrednio z wyszukiwarki modeli 3d. 

Indywidualne projektowanie nowych typów szafek

Każdy użytkownik może zaprojektować nowy typ szafki (od technologa, poprzez szefa sprzedaży, aż do projektanta/sprzedawcy) jeśli ma przyznane uprawnienia. Tworzenie nowych typów szafek nie wymaga znajomości technologii, ponieważ program automatycznie dba o zachowanie reguł konstrukcyjnych i technologicznych. Polega to na konfigurowaniu korpusu i poszczególnych przestrzeni w jego wnętrzu. Każdej przestrzeni przypisujemy jej funkcje i akcesoria.

Tak zaprojektowane szafki mogą być zamawiane, wyceniane i produkowane podobnie do tych już wcześniej zapisanych w katalogu. Stworzone szafki mogą być umieszczone w katalogu, jako nowe produkty z właściwą nazwą i opisem. Nowej szafce przypisujemy jej występowanie w modelach frontów czy dostępną kolorystykę.

W ten sposób możemy nie tylko projektować indywidualne szafki ale również łatwo rozbudowywać katalog o nowe produkty. Operacja jest prosta i nie wymaga umiejętności technicznych. Cena nowo tworzonych szafek wyliczana jest automatycznie w oparciu o zapisane zasady cenowe.

Powyższe operacje na pojedynczych szafkach można automatyzować generując cały katalog automatycznie za pomocą Generatora Kodów. 

Biblioteki podzespołów i wyposażenia szafek (szuflady; półki; drzwi)

Zakres swobody projektanta w wyborze podzespołów i wyposażenia jest definiowany przez fabrykę na etapie konfigurowania katalogu i ustalania uprawnień grup użytkowników.

Podzespoły szafek mogą być wstawiane na kilka sposobów:

- automatyczny (pod kontrolą reguły, która określa ich możliwości konfiguracyjne),
- bezpośrednio wskazany przez projektanta,
- mieszany (wstawione automatycznie, ale z możliwością modyfikacji przez użytkownika),

Biblioteki akcesoriów

Akcesoria, których użycie w projekcie nie powoduje zmian w szafkach dodawane są jako elementy katalogowe z odpowiednią ceną lub również w postaci modelu.

Akcesoria, których montaż wymaga dodatkowych zmian w szafce (specjalnej konstrukcji, dodatkowych nawiertów lub zmiany mocowania frontów) są wstawiane z zapewnieniem poprawności technicznej

Przy wstawianiu akcesoriów system podpowiada, które są zalecane dla danego rodzaju szafki. Zakres takich podpowiedzi i scenariuszy doboru należy do fabryki.

Rendering

Rendering jest realizowany w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wszystkich efektów: materiałów, świateł, odbić, przejrzystości chropowatości czy struktury powierzchni materiałów…. Może być realizowany zarówno na komputerze użytkownika lub w Chmurze poprzez Farmę Renderującą, co pozwala na uzyskiwanie doskonałych wizualizacji nawet na komputerach o skromnej konfiguracji.

 

Sprzedaż i Proces Składania Zamówień

Wycena

Ceny przypisane do poszczególnych produktów i reguły ich zmian mogą być uzależnione od dowolnych cech szafki czy innego elementu. W ten sposób zmiany w szafce (konstrukcyjne, materiałowe, kolorystyka, wykończenie, zamiana lub dodanie akcesoriów, zamiana okuć czy uchwytów) skutkują automatyczną zmianą cen. Podstawą wyliczeń mogą być koszty materiałowe, koszty obróbki czy innych operacji, lub z góry narzucone wartości. Dodatkowe narzuty czy marże mogą być przypisane do osobnych grup produktowych lub do grup odbiorców. Możemy zdefiniować wiele cenników, a w każdym z nich mogą obowiązywać inne reguły budowania ceny np.: osobny cennik sprzedażowy z różnymi poziomami upustów dla różnych grup klientów czy cennik do wyceny kosztów produkcji i transportu.

Składanie zamówień w fabryce – szybko i bez błędów

Projektant/sprzedawca może bezpośrednio przesłać  projekt online bezpośrednio jako zamówienie do fabryki. Osoba przyjmująca zamówienie w fabryce może je sprawdzić i odesłać z uwagami lub po zaakceptowaniu wysłać bezpośrednio na produkcję. Pozwala to na uniknięcie wielu błędów wynikających bądź to z niezgodności z aktualnym katalogiem czy np. z konieczności przetwarzania kilkukrotnie danych zamówienia.

 

Przygotowanie Produkcji

Dokumentacja techniczna

Każdy użytkownik systemu pracuje na tym samym programie, ale z różnym dostępem do danych i różnymi uprawieniami. Każda zmiana projektu dokonana przez projektanta, jest automatycznie widziana w fabryce wraz ze wszystkimi skutkami technologiczno-projektowymi. Taka architektura zapewnia spójność i jednoznaczność informacji o produktach i zamówieniach dla wszystkich użytkowników.

Dzięki temu większość dokumentacji jest dostępna on-line i przetwarzana automatycznie bez konieczności jej drukowania. Dokumentacja generowana jest automatycznie przy uruchamianiu produkcji. Obejmuje dokumenty graficzne rysunki DWG, widoki i szkice PNG, JPG…itd. dla operacji technologicznych. Dokumentacja tekstowo-numeryczna przetwarzana jest w formie elektronicznej w standardach przemysłowych i uzgodnionych protokołach komunikacji z systemami ERP.

Rysunki montażowe

Program może generować rysunki obrazujące konstrukcję szafek i ich położenie w projekcie.

a) dla całego projektu

   - położenie poszczególnych szafek i innych elementów głównych w projekcie

   - rozbicie całego projektu do poziomu komponentów składowych szafek,

b) dla każdej szafki z osobna

   - rozbicia szafki do poziomu komponentów składowych jako instrukcja jej montażu,

c) dla każdej formatki w szafce

   - schemat formatki z nawiertami, frezowaniem, okleinowaniem i innymi obróbkami…,

   - położenie poszczególnych formatek i innych elementów składowych w szafce
     i w całym projekcie,

d) dla elementów zawartych paczce

   - rysunek - miejsce ich zamontowania w szafce lub zabudowie

e) blaty

   - rysunki kompozycji układu blatów w kuchni,

   - rysunki wykonawcze poszczególnych części blatów
     z wymiarami, obróbkami, okleinowaniem, frezowaniami zacięć, gniazdami pod śruby….

Kodowanie kreskowe

Każde zlecenie, poszczególne szafki, ich komponenty, paczki czy dokumenty wysyłkowe są indeksowane, a indeksy kodowane w postaci kodu kreskowego. Kody kreskowe są drukowane na dokumentach oraz etykietach produkcyjnych i wysyłkowych.

Rozkrój materiału

System posiada własny moduł optymalizacji rozkroju materiału. Jednak bardzo często integrujemy nasze oprogramowanie z programami do rozkroju, których już używa fabryka na zainstalowanych piłach. 

Generowanie programów na obrabiarki CNC

Każde zamówienie złożone i zaakceptowane przez fabrykę jest dalej przetwarzane pojedynczo lub zbiorczo pakietami. System przesyła informacje w postaci wykazów materiałowych BOM, kodów CNC, danych do rozkroju, parametrów ścieżek produkcyjnych.

Dane dla systemów ERP są automatycznie udostępniane lub wysyłane wg odpowiednich protokołów. Kody CNC są wysyłane/udostępniane dla centrów obróbczych CNC, które na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego pobierają indywidualny kod CNC, wygenerowany dla danego elementu. Jeśli w fabryce istnieją różne maszyny CNC to w momencie uruchamiania zlecenia do produkcji możemy wybrać tą linię produkcyjną, na której chcemy zrealizować zlecenie. Kody CNC zostaną wygenerowane dla tej właśnie linii produkcyjnej.

 

Zarządzanie

Technologia produkcyjna (raporty z podziałem na gniazda obróbcze)

Program przypisuje do każdej formatki wymagane operacje technologiczne. Poszczególne typy operacji przypisuje się do odpowiedniego gniazda obróbczego. Dlatego formatka, do której są przypisane operacje, automatycznie pociąga za sobą listę wymaganych obróbek na odpowiednich gniazdach. Raporty z ich wyszczególnieniem i kolejnością są generowane w formie cyfrowej lub do wydruku.

Dokumentacja pakowania

Moduł Generator Paczek pozwala generować zestawienia elementów zamówienia w paczki oraz stosowną dokumentację i etykiety paczek. Moduł obsługuje zarówno meble katalogowe jak i szafki dynamicznie zaprojektowane.

Program dobiera odpowiednie elementy zamówienia, kompletując wszystkie paczki według ustalonych kryteriów.

Generowanie paczek odbywa się automatycznie w oparciu o zasady składania formatek w paczki. Generator Paczek generuje dane logistyczne, etykiety paczek wraz z graficznym zobrazowaniem elementów zawartych w paczce na tle projektu, co znacznie porządkuje i ułatwia montaż u klienta.

Program zapisuje kody CNC dla wycinarek opakowań z kartonu (również dla mebli indywidualnych).

Połączenie z programem ERP

3cad evolution jest programem otwartym na wymianę danych w różnych standardach protokołów komunikacji. Wszystkie dane są dostępne zarówno z poziomu programu jak i z zewnątrz za pomocą zapytań SQL. Najczęściej są wdrażanie rozwiązania w połączeniu z systemami ERP. Nasze doświadczenia obejmują integracje zarówno ze światowymi standardami ERP jak: SAP, MS Dymamics AX,+ NV jak i z dobrze sprawdzonymi programami popularnymi w poszczególnych krajach.

 

Zarządzanie Kanałem Sprzedaży

Projektowanie online w salonach sprzedaży

Program i katalog techniczno-handlowy są udostępniane dla projektantów/sprzedawców przez Internet. Osoba nadzorująca sieć sprzedaży fabryki może zdalnie udostępnić lub zablokować dostęp do oprogramowania za pomocą panelu kontroli SuperVisor. Ten sam panel służy do nadzoru przepływu zamówień i ich przyjmowania.

Cały przepływ danych pomiędzy salonami, a fabryką odbywa się on-line w Chmurze.

Dlatego przy wycenie projektu i składaniu zamówienia do fabryki wymagany jest dostęp do Internetu. W sieci program automatycznie sprawdza aktualność cen, aby zapewnić zgodność oferty czy zamówienia z obowiązującym katalogiem lub aktualizuje katalog jeśli został zmieniony.

Katalog on-line jest również źródłem bieżących informacji o nowościach produktowych oraz poradnikiem projektanta.

Katalogi techniczne

Definicja produktu w 3cad evolution jest kompletna. Dzięki temu, raz zapisane dane możemy wykorzystywać do różnych celów. Jedną z możliwości jest generowanie katalogów technicznych w formie znanej u wielu dużych producentów mebli, z wyszczególnieniem  typów, kodów, cen w poszczególnych grupach cenowych lub modelowych.

 

Przeznaczenie Systemu

Projektowanie zabudowy kuchennej

Program 3cad powstał na potrzeby fabryk i sieci sprzedaży mebli produkowanych na zamówienie.

Daleko idące wymagania tego segmentu przemysłu meblowego powodują że 3cad jest tak często wybierany przez fabryki mebli kuchennych i zabudów ale również pozostałych rodzajów mebli. Obecnie ponad 400 fabryk użytkuje ten system w na Świecie.

- Produkcja sterowana zamówieniami,
- Uwzględnienie wymagania montażu u odbiorcy,
- „Uzbrojenie” mebli w szeroki wachlarz akcesoriów technicznych,
- Precyzja projektu i dopasowanie do poziomu szczegółów
   nie występujące na etapie sprzedaży w innych meblach,
- Indywidualna wycena zależna od konfiguracji mebli, wykonania oraz dodatkowych obróbek itd…,
- Duża ilość rozwiązań nietypowych przy konieczności automatyzacji ich produkcji,

Program od początku był tworzony z myślą o automatyzacji prac w przemyśle meblowym od projektu po kompletną realizację.

 
Oprogramowanie, jakie dostarczamy powstało na potrzeby fabryk i sieci sprzedaży mebli produkowanych na zamówienie. Daleko idące wymagania tego segmentu przemysłu powodują, że nasze programy są tak często wybierane przez fabryki mebli kuchennych i zabudów, ale również pozostałych rodzajów mebli. Tworzymy nasze rozwiązania z myślą o automatyzacji prac w przemyśle meblarskim od projektu po kompletną realizację. Wspieramy zarówno projektantów wnętrz, zakłady stolarskie jak i duże fabryki mebli. Dostarczamy programy na pojedyncze stanowiska projektowe i kompleksowe rozwiązania dla producentów mebli – od projektu po kompletną realizację. Zapewniamy profesjonalne szkolenia, seminaria na terenie całego kraju i pomoc techniczną.

 

ABRYS Maciej C. Rezner
Al. Piłsudskiego 143, 92-301 Łódź
tel. 42 630 06 07
e-mail: abrys@abrys.com.pl
realizacja ABRYS 2017